แบบฟอร์มต่าง ๆ
e-From

ฟอร์มจ้างวิธีตกลงราคา

ฟอร์มซื้อวิธีตกลงราคา

 

ใบลาป่วย,ลากิจ
ใบลาพักผ่อน
ใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบสัญญายืมเงิน
แบบจัดซื้ออาหารกลางวัน
แบบทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
แบบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบรายงานค่าสาธารณูปโภค
บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
แบบหลักฐานการจ่ายเงิน (แบบ บก.กจ. 9)

 

กลับเมนูหลัก