คำนำ

 

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขตได้สรุป

ข้อตรวจพบและรวบรวมแนวทางการบริหารงานการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน ของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่คณะทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                     หน่วยตรวจสอบภายใน 

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต

                                                     21    กันยายน   2549

 

                     

                                                                  

 

                   
 
 
 

 

 

 

 

สารบัญ 

                        เรื่อง                                                                                                                              หน้า

1.       การควบคุมทรัพย์สิน                                                                                                                3

2.       แนวปฏิบัติการตีราคาทรัพย์สิน                                                                                                4

3.       ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของ สพฐ                                 6      

4.       ตัวอย่างการตีราคาทรัพย์สิน                                                                                                      7

5.       ทะเบียนคุมทรัพย์สิน                                                                                                                10

6.       ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน                                                                                        11

  1. รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                                                                     13
  2. การจัดซื้อวิธีตกลงราคา                                                                                                            14
  3. การจัดซื้อวิธีตกลงราคา ข้อ39 วรรคสอง                                                                                                             21
  4. การจัดจ้างวิธีตกลงราคา                                                                                                            23

             

                  ภาคผนวก

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการพัสดุในสถานศึกษา                                                                            1

แนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                          1

แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน                                                                                                  8

การตรวจสอบพัสดุประจำปี                                                                                                                    14

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  สพฐ.ที่ 22/2546 ลว.8 ก.ค.47                                                           16                                                

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                  

การควบคุมทรัพย์สิน

      14.1  การควบคุมวัสดุ

            -  ใช้ระบบบัญชีวัสดุที่ใช้ตามแบบตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด

            -  ลงบัญชีวัสดุแยกเป็นชนิด และจัดเก็บบัญชีอย่างเป็นระบบง่ายและสะดวกในการค้นหา

            -  รายละเอียดการรับพัสดุได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุ  หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ  หลักฐานแสดงการรับวัสดุจากหน่วยงานอื่นที่มอบให้ นำลงรับในบัญชีวัสดุ

            -  หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้แก่ ใบเบิกพัสดุ

            -  การอ้างอิงหลักฐานการรับ -  จ่าย  ให้ลำดับเป็นปีงบประมาณ

      14.2  การควบคุมครุภัณฑ์

            1.  จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์  และหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือ

                  -  ครุภัณฑ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2547  ต้องจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และทะเบียนคุมทรัพย์สินตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/33545  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน 2544  เรื่องการตีราคาทรัพย์สินและตามหนังสือด่วนที่ กค 0410.3/340  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2545 เรื่องการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการ

            2. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547  เป็นต้นไป ให้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/338  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน 2546

                 2.1   จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน มีการให้รหัสครุภัณฑ์ไว้ในทะเบียน

                 2.2   การตีราคาทรัพย์สินและการคิดค่าเสื่อมราคา  ว่าถูกต้องโดยมีหลักการ ดังนี้

                     2.2.1  ครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายการตีราคาทรัพย์สิน  คัดแยกดังนี้

                              -  เป็นครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540  - 2545  และมีมูลค่าที่ได้มาตั้งแต่ 30,000  บาท ขึ้นไป

                              -  ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546  เป็นต้นไป และมีมูลค่าได้มาตั้งแต่ 5,000  บาท ขึ้นไป

/กรณีเป็นทรัพย์สิน...

                     กรณีเป็นทรัพย์สินที่คำนวณการตีราคาแล้วเหลือมูลค่าสุทธิเหลือศูนย์บาท แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ให้คงมูลค่าสุทธิเหลือ บาทแทน

                     2.2.2  การกำหนดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ ตามตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ/หรือตามอัตราที่ สปช.เดิม และ/หรือ กรมสามัญเดิม และ/หรือ สพฐ. กำหนด แล้วแต่กรณี คือ

                         -  ครุภัณฑ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ 2547  อายุการใช้งานครุภัณฑ์เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานที่ต้นสังกัดเดิมกำหนด

                         -  ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547  เป็นต้นไป อายุการใช้งานครุภัณฑ์เป็นไปตามตารางอายุการใช้งานที่ สพฐ. กำหนดตามหนังสือที่ ศธ 04002/10517  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2547 

-          การซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้บันทึกไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน

……………………………………………………………………………………….

                                       การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

                         -  การรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ตามระเบียบฯ คือ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี  และดำเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันทำการแรกของปีถัดไป  และรายงานผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้แต่งตั้งทราบภายใน 30  วันทำการ พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ

15.    แนวปฏิบัติการตีราคาทรัพย์สิน

1.       ประเภททรัพย์สินที่ต้องจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด

   - อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่ใช้ประโยชน์อยู่

   - ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ทุกรายการที่ยังใช้ประโยชน์อยู่รวมทั้งรายการที่ยังไม่ได้ทำการจำหน่าย

   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

2.       ประเภททรัพย์สินที่ต้องนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกำหนดอายุ

      การใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรายละเอียดดังแนบและคำนวณโดยวิธีเส้นตรง  ดังนี้                         

                               ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน /ปี  =                     ราคาทุนของสินทรัพย์      

                                                                   อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

   ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มา  ต่อหน่วย หรือต่อชุด  หรือต่อกลุ่ม เท่ากับหรือสูงกว่า 30,000  บาท   

       เป็นต้นมา  และราคาของทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มา ต่อหน่วย ต่อชุด  หรือต่อกลุ่ม เท่ากับหรือสูงกว่า  5,000  บาท

        -     ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาก่อนวันที่ 15  ของเดือนให้เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันแรกของเดือนนั้น หากซื้อหรือได้มาหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดไป     กรณีทรัพย์สินหมดอายุการใช้งานแล้ว (ปีสุดท้าย) แต่ยังใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีก และยังไม่ได้ทำการจำหน่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในทางปฏิบัติทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 = 0 บาท แต่ตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างขอให้คงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในทะเบียนคุมทรัพย์สิน = 1 บาท เสมอ

3.       ประเภททรัพย์สินที่ต้องจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณ วันที่  30  กันยายน 2546

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ทุกรายการที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิเท่ากับหรือสูงกว่า     1  บาท

         -  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 -  2545  ที่มีมูลค่าสุทธิเท่ากับหรือสูงกว่า 30,000  บาท

  -  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2546  มีมูลค่าสุทธิคงเหลือเท่าใดก็ต้องนำมาจัดทำรายงาน การรายงานให้โรงเรียนรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพียง แผ่นเท่านั้น  สำหรับทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เก็บรักษาไว้ ณ ที่ทำการของผู้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินนั้น ๆ

4.       ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และเมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและ 

      สิ่งปลูกสร้างควรมีจำนวนครบถ้วนที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดรวบรวมไว้

5.       ทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ต้องตีราคา

6.       ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ  2540  ไม่ต้องตีราคาทรัพย์สินแต่ต้อง

      บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดทุกรายการ

7.       ทรัพย์สินที่ได้จัดซื้อจัดหามาใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547  ให้บันทึกตามแบบทะเบียนคุม

      ทรัพย์สินเพียงแบบเดียว โดยมิต้องจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. 2535  แต่ ให้จัดเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 
 

ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของ สพฐ. 

ลำดับประเภท

ประเภททรัพย์สิน

อายุการใช้งาน

(ปี)

อัตราค่าเสื่อม

ราคาต่อปี(%)

1.00

อาคารถาวร

25

4

2.00

อาคารชั่วคราว/โรงเรือน

10

10

3.00

1.                               สิ่งก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น

ส่วนประกอบหลัก

3.2  สิ่งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก

15 

5

6.65 

20

4.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน

8

12.50

5.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5

20

6.00

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 20  ปี)

5

20

7.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

5

20

8.00

8.1  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องมือและอุปกรณ์

8.2  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องจักรกล

3

5

33.33

20

9.00

1.                               ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์

2.                               ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล

3

5

33.33

20

10.00

3.                               ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์

4.                               ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรกล

3

5

33.33

20

11.00

ครุภัณฑ์สำรวจ

8

12.50

12.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

5

20

13.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3

33.33

14.00

ครุภัณฑ์ดนตรี

3

33.33

15.00

ครุภัณฑ์การศึกษา

2

50

16.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5

20

17.00

ครุภัณฑ์กีฬา

2

50

18.00

ครุภัณฑ์อาวุธ

10

10

19.00

ครุภัณฑ์สนาม

2

50

 

ตัวอย่างการตีราคาทรัพย์สิน

ตัวอย่างที่ 1  ข้อมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ระบุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์   35,000  บาท ซื้อมา

เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม 2545  อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ปี

      ขั้นตอนการดำเนินการ 

1.  ราคาทุนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 35,000  บาท เกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 30,000 บาท

      2.  อายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2546  เป็นระยะเวลา 1 ปี

เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (การคำนวณอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ได้ รับมาก่อนวันที่15  ของเดือนให้ถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรัพย์สินนั้นมาตั้งแต่ต้นเดือน)

3.       คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินด้วยวิธีเส้นตรงเป็นดังนี้

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์/ปี  =              ราคาทุนของทรัพย์สิน        

                      อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

                              =      35,000

                                            3

                              =    11,666.67  บาท/ปี

ค่าเสื่อมราคา  2  ปี  3 เดือน  =    11,666.67  x  2 + (11,666.67 x 3/12)

ค่าเสื่อมราคาสะสม   =    26,250.01   บาท

มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน  =    35,000  -  26,250.01

  30  ก.ย.  2547   =      8,749.99   บาท

ตัวอย่างที่  2   อาคารเรียนถาวร ก่อสร้าง  10  มกราคม  2540  ราคา 1,900,000  บาท อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่ สพฐ. กำหนด 25  ปี

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์/ปี  =              ราคาทุนของทรัพย์สิน        

                      อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

                              =       1,900,000

                                            25

                              =     76,000       บาท/ปี

ค่าเสื่อมราคา  7  ปี  9  เดือน  =     76,000  X  7 + (76,000 x 9/12)

ค่าเสื่อมราคาสะสม   =     589,000     บาท

มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน  =     1,900,000  -  589,000

  30  ก.ย.  2547   =     1,311,000   บาท

 


ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

                                                                                                                                                                                             ส่วนราชการ  โรงเรียน

                                                                                                                                                                                              หน่วยงาน   

ประเภท    เครื่องคอมพิวเตอร์       รหัส    001/10/45                  .      ลักษณะ/คุณสมบัติ…………………………..รุ่น/แบบ…… ……………

สถานที่ตั้ง/หน่วยผู้รับผิดชอบ       โรงเรียน................................      ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค   หจก.บุรีรัมย์คอมแอนด์ซัพพลาย

ที่อยู่     589   ถนนนิวาศ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์          โทรศัพท์  0  4461 1678

ประเภท       (     /   )     เงินงบประมาณ                (        )  เงินนอกงบประมาณ            (        )  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ           (        )  อื่น 

วิธีการได้มา (    /     )     ตกลงราคา                       (        )  สอบราคา              (          )  ประกวดราคา           (         )  วิธีพิเศษ        (          )   รับบริจาค

                                                                                                                                                                                                                                                                              

วัน เดือน ปี

ที่เอกสาร

รายการ

จำนวน        หน่วย

ราคาต่อ    หน่วย/ชุด /กลุ่ม

มูลค่ารวม

อายุ       ใช้งาน

อัตรา   ค่าเสื่อม  ราคา

ค่าเสื่อมราคา  ประจำปี

ค่าเสื่อมราคา    สะสม

มูลค่าสุทธิ

หมายเหตุ

6 ก.ค. 45

ร.20/45

เครื่องคอมพิวเตอร์

1

35,000.00

35,000.00

3

33.33

11,666.67

-

35,000.00

 

30 ก.ย. 47

 

คำนวณค่าเสื่อมราคาระยะเวลา 2 ปี

 

 

 

 

 

-

26,250.01

8,749.99

 

 

    3  เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ครั้งที่

วัน เดือน ปี

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
-27-

 

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

                                                                                                                                                                                             ส่วนราชการ  โรงเรียน

                                                                                                                                                                                              หน่วยงาน   

ประเภท    อาคารเรียนถาวร      รหัส                          -              ลักษณะ/คุณสมบัติ…………………………..รุ่น/แบบ…… ……………

สถานที่ตั้ง/หน่วยผู้รับผิดชอบ     โรงเรียน..................                ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค หจก.ศิริพานิช

ที่อยู่     125  ถ.ธานี  ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์          โทรศัพท์  0 4461  1328 

ประเภท       (     /   )     เงินงบประมาณ                (        )  เงินนอกงบประมาณ            (        )  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ           (        )  อื่น 

วิธีการได้มา (         )     ตกลงราคา                        (  /     )  สอบราคา              (          )  ประกวดราคา           (         )  วิธีพิเศษ        (          )   รับบริจาค

                                                                                                                                                                                                                                                                              

วัน เดือน ปี

ที่เอกสาร

รายการ

จำนวน        หน่วย

ราคาต่อ    หน่วย/ชุด /กลุ่ม

มูลค่ารวม

อายุ       ใช้งาน

อัตรา   ค่าเสื่อม  ราคา

ค่าเสื่อมราคา  ประจำปี

ค่าเสื่อมราคา  สะสม

มูลค่าสุทธิ

หมายเหตุ

10 ม.ค. 40

 

อาคารเรียนถาวร

1

1,900,000

1,900,000

25

4

76,000

-

1,900,000

 

30 ก.ย. 47

 

คำนวณค่าเสื่อมราคาระยะเวลา 7 ปี

 

 

 

 

 

-

589,000

1,311,000

 

 

เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ส่วนราชการ...............................

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

  สิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ 2547

1.ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจ

รายการ

มูลค่ารวมสุทธิ

1.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวม.......1..........รายการ

1,311,000

2.ครุภัณฑ์และอุปกรณ์      รวม........-.........รายการ

-

รวม

1,311,000

 

หมายเหตุ  จำนวนรายการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ตีราคา

1.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  จำนวน............รายการ  หรือร้อยละ........ของจำนวนทั้งสิ้น

อาคารที่ทำการถาวร  ...............รายการ

อาคารชั่วคราว   ...............รายการ

สิ่งปลูกสร้างอื่น   ...............รายการ

2.  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์      จำนวน.............รายการ หรือร้อยละ.........ของจำนวนทั้งสิ้น

3.  ทรัพย์สินที่ครอบครองดูแลรักษาตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่มี

มี ได้แก่.........................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน

(...........................................)

ตำแหน่ง.......................................

วันที่........เดือน.......................พ.ศ........... 

 

 

 

 

 

การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

 

 

เอกสารการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีการตกลงราคา

 

เกิน 10,000 บาท

ไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีเร่งด่วน

1.          รายงานขอซื้อ

2.          ใบสั่งซื้อ

3.          ใบส่งของ

4.          ใบตรวจรับพัสดุ

 

1.      รายงานขอซื้อ

2.      ใบส่งของ

3.      ใบตรวจรับพัสดุ

1.          รายงานขอซื้อ

2.          ใบส่งของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  โรงเรียน………………………………………………………………….

ที่……………………………………………………………..วันที่…………………………………………………

เรื่อง    รายงานขอซื้อ……………………………………………..

 

เรียน    ……………………………………………………

                        ด้วยโรงเรียน……………………………………….. มีความจำเป็นที่ต้อง ซื้อ………………………………..……….จำนวน……………….รายการเนื่องจาก…………………………………….. ………………กำหนดใช้งานภายใน  …………  วัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  .. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  โดยวิธีตกลงราคา ตามข้อ 19 และข้อ 39  ซึ่งได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หมวด…………….จากแผนงาน……………………………………………………งาน/โครงการ……………………………………………….  จำนวน……….………………..…บาท  ดังนี้

 

ที่

รายการ

 

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอักษร (……………………………………………………)

   ราคารวม

 

 

 

 

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

ราคารวมทั้งสิ้น

 

 

                                 ทั้งนี้  โดยขอซื้อจาก…………………………………………..…….….…หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี………………………………………………..อยู่เลขที่……….....…….หมู่ที่……………..ถนน……………………..…ตำบล…………………………..… อำเภอ………………………………………..จังหวัด…………………………..โดย…………………………………………………………………………… ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1.        ให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ..2535 ข้อ 29

2.        ให้ทำใบสั่งซื้อตามนัยข้อ 133 (1)

3.     แต่งตั้ง (   ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (    ) ผู้ตรวจรับ  ดังนี้

2.1   ……………………………………….……………………………………..ระดับ……….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

2.2   ……………………………………………………………………………...ระดับ………...กรรมการ

2.3     ……………………………………………………………………………...ระดับ…….…..กรรมการ

                                  ทั้งนี้ โดยขออนุมัติใช้บันทึกฉบับนี้แทนคำสั่ง เพื่อแจ้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ

 

 

 

               คำสั่ง

-         ทราบ/เห็นชอบ

-         อนุมัติ

 

ลงชื่อ……………………………..

         (…………………………..)

ตำแหน่ง………………………….

  วันที่………………………………

 

 

 
 (ลงชื่อ)……………………………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                        

 (ลงชื่อ)……………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                       

(ลงชื่อ)……………………………………………รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                           

       วันที่……………………………………….

ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบแล้ว  (  ) มี   (  )  ไม่มี  งบประมาณ

แผนงาน…………………………….งาน/โครงการ…………………………………………..

หมวด……………………………..จำนวนเงิน………………………………….บาท

             ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าหน้าที่การเงิน

                    (…………………………………………………..)

              วันที่………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสั่งซื้อ

เลขที่ศธ 04177………../……../……..                                                    เขียนที่…………………………………………….

                                                                         วันที่  ……………………………….

เรียน… ………………………………………

                ตามที่ได้ตกลงขายพัสดุ    จำนวน………..…………..  รายการ เป็นเงิน ………………………………….  บาท ดังนี้

ที่

รายการ

จำนวนหน่วย

ราคามาตรฐาน

หรือราคากลาง

จำนวนเงิน

ที่ขอซื้อ / จ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคารวมทั้งสิ้น

 

 

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

(………………………………………………………………………………) รวมทั้งสิ้น

 

-

บัดนี้  โรงเรียน………………………………………..  ตกลงซื้อตามรายละเอียดข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อจัดส่งพัสดุ ไปยัง……………………………………………………..   ภายใน….…..วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งซื้อฉบับนี้  ถ้าส่งมอบเกินระยะเวลา ที่กำหนด  ผู้ขายต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้กับผู้ซื้อในอัตราร้อยละจุดสองศูนย์ (0.20 %) ของราคาพัสดุ ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  จนกว่าจะได้ส่งของถูกต้องครบถ้วน

                                ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามใบสั่งซื้อได้ และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งซื้อนี้ หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบ ( 10 % )ของวงเงินค่าพัสดุดังกล่าว ผู้ซื้ออาจพิจารณาดำเนินการบอกเลิก ใบสั่งซื้อ  เว้นแต่ผู้ขายจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ซื้อ อาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งซื้อได้เท่าที่จำเป็น

 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ซื้อ                     (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขาย

       (…………………………………..)                                  (………………………………….)

วันที่………………………………………..                          วันที่…………………………………………

 

หมายเหตุ   การจัดหา (ซื้อ)  ซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ใบตรวจรับพัสดุ

                                                                                                                เขียนที่  ………………………..………………….

                                                                                                วันที่……. เดือน …………………………  .. …………….

 

                                ด้วย……..…………………………………………………………...ได้ส่งมอบพัสดุ………………รายการ

 ให้โรงเรียน……………………………..ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ศธ 04177………/…….……/………..  ลงวันที่…………….…..

เพื่อให้  (   ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (    ) ผู้ตรวจรับ   ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล  ดังนี้

1.        ครบกำหนดส่งมอบ วันที่……….เดือน……….…………………………..………………

2.        ทำการส่งมอบ   เมื่อวันที่………เดือน…………………………………...………………

3.        ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของ    เล่มที่………...เลขที่ ………..…… ลงวันที่……………………………………………

. โรงเรียน………………………………………………………..…………………

4.        ได้ตรวจรับและให้ถือว่า  (  ) ถูกต้อง  จำนวน……………….รายการ  (  ) ไม่ถูกต้อง จำนวน………..รายการ

ตั้งแต่วันที่……………………………………………………….เกินกำหนด……………………..วัน

5.        ได้เชิญผู้ชำนาญมาปรึกษาด้วยคือ………………………………………….

6.        ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                    (ลงชื่อ)…………………………………………..ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

                                                                              (………………….. ………………… .)                 

                                                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………………….กรรมการ

                                                                                                              (………………..……………………….)

                                                                    (ลงชื่อ)…………………………………………...กรรมการ

                                                                                                              (………………………………………….)

                                    (ลงชื่อ)………………………………….………..ผู้ชำนาญการ (ถ้ามี)

                                                                              (………………………………………….)

 --------------------------------------------------------------------------------

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………………………………..

                                คณะกรรมการฯ   ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องแล้วและได้มอบพัสดุดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่พัสดุเรียบร้อยแล้ว

 ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ผู้ขาย เป็นเงิน  …………………………….บาท รายละเอียดดังนี้

                                มูลค่าสินค้าหรือบริการ                       ……………………..    บาท

                       บวก  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                          ..…………………..    บาท

                       จำนวนที่ขอเบิกทั้งสิ้น                         ..…………………..    บาท

                       หัก  ภาษีเงินได้ 1 %                          ..…………………..    บาท

                       คงเหลือจ่ายจริง                                ..…………………..    บาท

 

 

                       จึงเสนอเพื่อทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป

                                                                                                          คำสั่ง         

(ลงชื่อ)……………………………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                            - ทราบ,   อนุมัติ

 (ลงชื่อ)……………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                   (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)…………………………………………… รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      (……….………………………………...)                                                        

                                                                                                                            ตำแหน่ง………….…………………………………….

                   วันที่…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  โรงเรียน………………………………………………………………….

ที่…………………………………………………..วันที่…………………………………………………

เรื่อง    รายงานขอซื้อ……………………………………………..

 

เรียน    ……………………………………………………

                                ด้วยข้าพเจ้า…………………………………………………………….มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ เพื่อใช้…………………………………………………………………………………………………………………

เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน จึงได้ดำเนินการซื้อจาก………………………………..

จำนวน………………….รายการ  เป็นเงิน………………………..บาท (…………………………………………)

ตามเอกสารที่แนบ

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1.        ให้ความเห็นชอบ

2.        อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ ………………………………………….

 

ลงชื่อ………………………………

         (…………………………….)

ตำแหน่ง……………………………

 

เรียน……………………………………..

           ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ 39 วรรคสอง เห็นควรอนุมัติให้เบิกได้จากงบประมาณแผนงาน…………………………………..

งาน/โครงการ…………………………………………..

จำนวน……………………….บาท

ลงขื่อ…………………………….เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ…………………………….หน.จนท.พัสดุ

ลงชื่อ…………………………….รอง ผอ.สถานศึกษา

  วันที่…………………………

 

 

-          เห็นชอบ

-          อนุมัติ

 

             ลงชื่อ…………………………….

                     (…………………………….)

         ตำแหน่ง……………………………..

                   วันที่………………………

 

 

 

 

 
 
 
 
การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

 

1.                        รายงานขอจ้าง

2.                        ใบสั่งจ้าง

3.                        ใบส่งของ

4.                        ใบตรวจรับงานจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ  โรงเรียน………………………………………………………………….

ที่……………………………………………………………..วันที่…………………………………………………

เรื่อง    รายงานขอจ้าง……………………………………………..

 

เรียน    ……………………………………………………

                        ด้วยโรงเรียน……………………………………….. มีความจำเป็นที่ต้องจ้างคือ………………………………..……….จำนวน……………….รายการเนื่องจาก…………………………………….. ………………กำหนดใช้งานภายใน  …………  วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  .. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  โดยวิธีตกลงราคา ตามข้อ 19 และข้อ 39  วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้………………………….บาท (…….(ตัวอักษร)…………………….ด้วยเงิน…….(บำรุงการศึกษา/เงินงบประมาณ/เงินอุดหนุน)…………)  หมวด………………………………………..งบ…………………….แผนงาน…………………………………………….งาน/โครงการ…………………………………………………….ดังนี้

 

ที่

รายการ

 

ราคาต่อหน่วย

จำนวน

รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอักษร (………………………………………………………)

   ราคารวม

 

 

 

 

   ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

 

ราคารวมทั้งสิ้น

 

 

                ทั้งนี้  โดยขอจ้างจาก บริษัท/ห้างฯ…………………………………………….….….…สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่…………..

หมู่ที่……………..ถนน…………………………..…ตำบล………………….…………..… อำเภอ…………………………..…………..จังหวัด…………………..………..โดย…………………………………………………………… ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………………………ที่……………………..…………ลงวันที่………เดือน……………………………….………………..เลขประจำตัวผู้เสียภาษี………………………………………….

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

3.        ให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ..2535 ข้อ 39

4.        ให้ทำใบสั่งจ้าง ตามนัยข้อ 133 (1)

3.     แต่งตั้ง (   ) คณะกรรมการตรวจการจ้าง  (    ) ผู้ตรวจการจ้าง  ดังนี้

2.1………………………….……………………………………..ระดับ……….. ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

2.2………………………………………………………………...ระดับ………...กรรมการ

2.3………………………………………………………………...ระดับ…….…..กรรมการ

                           ทั้งนี้ โดยขออนุมัติใช้บันทึกฉบับนี้แทนคำสั่ง เพื่อแจ้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ

 

 (ลงชื่อ)……………………………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                         

 (ลงชื่อ)……………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                       

(ลงชื่อ)……………………………………………รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                          

       วันที่……………………………………….

               คำสั่ง

-          ทราบ/เห็นชอบ

-          อนุมัติ

 

ลงชื่อ……………………………..

         (…………………………..)

ตำแหน่ง………………………….

  วันที่………………………………

 

 

 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบแล้ว  (  ) มี   (  )  ไม่มี  งบประมาณ

แผนงาน………………………………………………..งาน/โครงการ…………………………………………..

หมวด…………………………………………………………..จำนวนเงิน………………………………….บาท

             ลงชื่อ………………………………………………………เจ้าหน้าที่การเงิน

                    (…………………………………………………..)

              วันที่………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์

1,000 ละ 1 บาท

 
ใบสั่งจ้าง

เลขที่   ศธ 04177……/…../………                                                                        โรงเรียน……………………………

         วันที่   ……………………

เรียน   ผู้จัดการ………………………….

                ด้วยโรงเรียน………………………………. มีความประสงค์จะจ้าง…………………………………….. จำนวน ………………………………… รายการ  ดังนี้

ลำดับที่

รายการ

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ราคาสินค้า

 

 

                                                                 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

(                                                                )     ราคารวมทั้งสิ้น

 

 

                โรงเรียน……………………………………………  ตกลงจ้างตามรายการที่เสนอแล้ว จึงเรียนมาเพื่อจัดส่งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นไปยัง ผู้ว่าจ้าง ภายใน …………. วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้างฉบับนี้ ถ้าส่งมอบงานจ้างเกินระยะเวลากำหนดตามใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ …………. บาท (……………………………….) จนถึงวันที่งานจ้างนั้นแล้วเสร็จ

                ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามใบสั่งจ้างนี้ได้และจะต้องมีการปรับตามใบสั่งจ้าง หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าวผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาดำเนินการบอกเลิกใบสั่งจ้างเว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสั่งจ้างได้เท่าที่จำเป็น

ลงชื่อ…………………………………….ผู้ว่าจ้าง                  ลงชื่อ………………………………ผู้รับจ้าง

         (…………………………………..)                                        (……….……………………)

หมายเหตุ     การคำนวณค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1  ของอัตราจ้าง และต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100  บาท

 

    คำร้องให้ไปตรวจรับงานจ้าง

                                                                                                                                เขียนที่ โรงเรียน……………………..

                                                                                                                วันที่        ………………………..

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน……………………….

อ้างถึง  ใบสั่งจ้าง เลขที่ ศธ 04177......../....../2549   ลงวันที่  ………………………………..

                ตามใบสั่งจ้างที่อ้างถึง  โรงเรียน………………………  ได้ทำบันทึกตกลงจ้าง ………………………..      ให้ทำการ……………………    ตามใบสั่งจ้าง    เป็นเงิน  ……………..  บาท (………………………………..)

                บัดนี้  ร้าน……………………………  ได้ทำการ…………………………….  แล้วเสร็จตามที่กำหนดในใบสั่งจ้างแล้ว

 ตั้งแต่วันที่......…………….  สมควรได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงิน  .............  บาท (..................................)

                จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณานัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไปทำการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว และหากเห็นว่าถูกต้อง

ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดในใบสั่งจ้างแล้ว ขอได้โปรดเสนอเรื่องตามลำดับ เพื่อขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ ต่อไปด้วย

 

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                               

                                                                                                (...........................................)

                                                                                                                ผู้จัดการ

-          ทราบ

-          นัดคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับ

ในวันที่      ...................... เวลา ...............น.

 

ลงชื่อ………………………..ประธานกรรมการ

 

-    ทราบ

ลงชื่อ………………………….กรรมการ

ลงชื่อ………………………….กรรมการ

 

 
 

เสนอ   ผอ.สถานศึกษาโรงเรียน.............................

-          ร้าน.....................................  ยื่นคำร้องส่งมอบ

งานจ้าง...................................................

-          เห็นควรแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

ลงชื่อ……………………………..เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

              -  ทราบ

              -  แจ้งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

ลงชื่อ………………………………ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

                     ใบตรวจรับงานจ้าง

 

                                                                                                                เขียนที่โรงเรียน……………………………………                                                                                             วันที่  ………  เดือน ……………………..  ..  …………..

                                ด้วย………………………… ……...ผู้รับจ้าง………………………………  ได้ส่งมอบงานจ้างตามใบสั่งจ้าง 

เลขที่  ศธ 04177……/……./……….   ลงวันที่  ……………………………………….  .เพื่อให้  (    ) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

 (    ) ผู้ตรวจรับงานจ้าง ทำการตรวจรับแล้วปรากฏผล  ดังนี้

7.        ครบกำหนดส่งมอบ วันที่  ……..  เดือน………………..  ..  …………..

8.        ทำการส่งมอบ   เมื่อวันที่  ……… เดือน…………………..  …………..

9.        ได้ทำการตรวจรับงานจ้างตาม ใบส่งของ เล่มที่  …… เลขที่ ………ลงวันที่  …………………

. โรงเรียน……………………………………..

10.     ได้ตรวจรับหรือทดลองถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่……..เดือน……………….…………..

11.     ได้มอบพัสดุไว้ต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ

12.     ได้เชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาปรึกษาด้วยคือ…………………………………….

    (ลงชื่อ)………………………..ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ

ได้รับพัสดุตามรายการข้างต้นจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว

 

ลงชื่อ…………………………………………..เจ้าหน้าที่พัสดุ

            (………………………………………..)

      วันที่……………………………………………

 
              (………………………..)        

                                    (ลงชื่อ)…………………………กรรมการ

                                                  (……………………….)

   (ลงชื่อ)………………………….กรรมการ

                                                   (……………………….)

                                     (ลงชื่อ)……………………… ...ผู้ชำนาญการ (ถ้ามี)

              (………………………….)

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………………

                                คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานจ้างไว้เป็นการถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับจ้าง   เป็นเงิน  จำนวน  …………..  บาท

                                มูลค่าสินค้าหรือบริการ                    ………….    บาท

                       บวก  ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                 .…………     บาท

                                จำนวนที่ขอเบิกทั้งสิ้น                    . …………     บาท

                       หัก  ภาษีเงินได้ 1 %                                 .…………     บาท

                               คงเหลือจ่ายจริง                                ………….    บาท

(ลงชื่อ)……………………………………………เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                    - ทราบ,   อนุมัติ

 (ลงชื่อ)……………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                   (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ช่วยสถานศึกษา                                        (……….………………………………...)                                                        

                                                                                                                                  ตำแหน่ง………….………………………………

                   วันที่…………………………………… 

คณะทำงานจัดทำ

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

-------------------------------------------

1. ที่ปรึกษาคณะทำงาน

     1.1   นายดิลก  พจน์พงษ์                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

     1.2  นายประกอบ   จันทรทิพย์        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

   1.3  นางละออตา  หลงกุล               รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

      1.4  นายทศพร  ขวัญสุวรรณ          รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2

2. คณะทำงาน

    2.1  นายอุดม  ลิวนานนท์ชัย    เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7

    2.2  นายยุทธศาสตร์  ศรีสุข      เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7

    2.3  นายวีระ  ส่งสุข                     ครู คศ.2

    2.3  นายสุรพล  ชาญนรา             ครู  คศ.2       
 
 
 

 

 

 

 

 


 
 

บรรณานุกรม

      

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  

      แนวการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง   เล่ม 3

      

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  

      แนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน  เล่ม4

      

กรมบัญชีกลางประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง